5EN EDU MSU

English major, Faculty of Education, Mahasarakham University 2015
 
บ้านบ้าน  CalendarCalendar  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  ค้นหาค้นหา  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)  

Share | 
 

 แบบประเมินความเป็นครูกัลยานมิตร 7

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
thooptongจำนวนข้อความ : 227
Join date : 12/05/2015

ตั้งหัวข้อเรื่อง: แบบประเมินความเป็นครูกัลยานมิตร 7   Wed May 27, 2015 4:32 am

ให้ส่งวันสิ้นภาคเรียน ฉันแนบ file ไม่เป็นวางตรงนี้เลย
แบบประเมินพฤติกรรมความกล้าหาญทางจริยธรรมสำหรับครู
คำชี้แจง  ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าตรงกับตนเองมากน้อยเพียงใดในการที่จะเป็นครูในอนาคต โดยทำเครื่องหมาย √ ลงบนเส้นคำบรรยายเพียงแห่งเดียว
1. ในห้องเรียนหากสอนผิดก็จะไม่อายที่จะบอกนักเรียนว่าสอนผิดพร้อมกับบอกว่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะมาบอกนักเรียนภายหลัง
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
2. เมื่อมีนักเรียนทักทวงวาสอนผิด จะรับฟงและนําไปปรับปรุงแกใหถูกตอง แมจะทําใหนักเรียนบางคนขาดความเชื่อถือ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
3. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญในที่ประชุม แมจะขัดตอความรูสึกเปนอยางมาก
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
4. เมื่อพบวาชั่วโมงสอนของครูแตละคนในหมวดแตกตางกันมาก บางคนไดนอยหรือบางคนไดมากจนเกินไป จะเรียกรองใหมีการจัดชั่วโมงสอนใหมใหเทาเทียมกัน แมจะทําใหครูบางทานไมพอใจ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
5. ในชวงการประเมินโรงเรียนเมื่อเห็นวาครูทานหนึ่งมีภาระงานมาก ขาพเจาจะเขาไปชวยทันทีโดยไม
ตองขอใหชวย แมวาจะรูวาครูทานนั้นไมพอใจในตัวขาพเจา แตขาพเจาก็ยินดีที่จะชวยเหลือ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
6. เมื่อผูบริหารขอรองใหเพิ่มเกรดใหกับนักเรียนที่เปนลูกของผูอุปถัมภรายใหญในการสรางหองสมุดของโรงเรียน สถานการณนี้ทําใหขาพเจาอึดอัดใจ ที่จะทําตามคําขอรองของผูบริหาร
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย


7. เมื่อผูบริหารขอรองใหขาพเจาเพิ่มเกรดใหกับนักเรียนที่เปนลูกของผูอุปถัมภรายใหญในการสราง
หองสมุดของโรงเรียน ขาพเจาเลือกที่จะปฏิเสธการเพิ่มเกรดใหนักเรียนเพราะขัดตอหลักคุณธรรม
ที่ขาพเจายึดถือ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
8. เมื่อผูบริหารขอรองใหขาพเจาเพิ่มเกรดใหกับนักเรียนที่เปนลูกของผูอุปถัมภรายใหญในการสราง
หองสมุดของโรงเรียน ขาพเจาจะปฏิเสธผูบริหารทันทีแมอาจจะทําใหสงผลตอหนาที่การงานของ
ขาพเจา
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
9. ในที่ประชุมเมื่อผูบริหารเสนอนโยบายที่มุงประโยชนสวนตนขาพเจาจะคัดคานอยางเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชนของโรงเรียน แมจะทําใหผูบริหารตําหนิ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
10. ในสถานการณที่ตองการความถูกตอง ขาพเจาจะเขาไปมีสวนรวมในการเรียกรองความเปนธรรมเสมอ ............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
11. ขาพเจาจะอดทนตอคําตอวาของผูปกครองที่ไมพอใจในการลงโทษนักเรียน เพราะขาพเจาคิดวา
ขาพเจาไดตัดสินลงโทษอยางยุติธรรมแลว ............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย


แบบประเมินความเป็นครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7
คำชี้แจง  ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าตรงกับตนเองมากน้อยเพียงใดในการที่จะเป็นครูในอนาคต โดยทำเครื่องหมาย √ ลงบนเส้นคำบรรยายเพียงแห่งเดียว
1. มีเมตตากรุณาต่อศิษย์
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
2. เข้าใจปัญหาของลูกศิษย์
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
3. มีความหนักแน่นน่าเคารพ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
4. เป็นผู้ที่มีเหตุผลและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
5. ขวนขวายปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
6. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ด้านความรู้วิชาการ
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
7. สามารถชี้แจงเหตุผลให้ลูกศิษย์เข้าใจได้
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
8. พูดถูกต้องตามกาลเทศะและสถานการณ์
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย

9. พร้อมที่จะรับฟังข้อซักถามจากลูกศิษย์
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
10. อดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของลูกศิษย์
............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
11. สอนให้ลึกซึ้ง อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างชัดเจน
     ............       ............       ............           ............          ............         ............
          จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
12. สอนวิธีการหาความรู้ในระดับสูงขึ้นไปให้ลูกศิษย์
     ............       ............       ............           ............          ............         ............
          จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
13. ชักนำลูกศิษย์ไปในทางที่ดี
    ............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย
14. สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรมขณะที่สอน
     ............       ............       ............           ............          ............         ............
จริงที่สุด        จริง         ค่อนข้างจริง   ค่อนข้างไม่จริง     ไม่จริง         ไม่จริงเลย ใครก็ได้สอนวิธีแนบ file ด้วยจ้า
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
แบบประเมินความเป็นครูกัลยานมิตร 7
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
5EN EDU MSU :: Hot Issue from Prof. THOOPTONG :: ประกาศจาก Professor-
ไปที่: